Family event Zeeland

Algemeen reglement Family Event Zeeland 2024

Artikel 1: Algemeen

Het Family Event vindt plaats op 2,3 en 4 mei 2024 in de Zeelandhallen te Goes. Het Family Event wordt georganiseerd door Family Event Zeeland. (Hierna te noemen de Organisatie) Het correspondentieadres van de organisatie is: Family Event Zeeland, D ‘Heule 7, 4306EA Nieuwerkerk. Telefoon: 06-52731664, en 06-83380191. De algemene doelstelling van de organisatie is het organiseren van een meerdaagse familiebeurs waar voor jong en oud iets te doen en te koop is. Dit met een Christelijke grondslag. De organisatie heeft onder meer als taak het uitoefenen van alle bevoegdheden m.b.t. de gang van zaken van de gehele beurs en het zo nodig beëindigen van elke activiteit die strijdig is met de goede orde en doelstelling van Family Event 2024 c.q. het nemen van maatregelen die daartoe strekken.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Dit reglement is van toepassing op alle door de organisatie gedane aanbiedingen, alsmede op alle verbintenissen die voortvloeien uit tussen partijen gesloten overeenkomsten of daarmee verband houden.
Verwijzing naar andere voorwaarden door de deelnemer heeft geen gevolg. Toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van de deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Afwijkingen van dit reglement is slechts geldig indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
Indien enige bepaling van dit reglement nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van dit reglement volledig van kracht blijven. In dit geval treedt voor de vernietigde bepalingen in de plaats een of meer bepalingen die qua inhoud en strekking de nietige of vernietigde bepaling het meest benadert.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

Een door de organisatie uitgebrachte aanbieding tot deelname is altijd vrijblijvend en kan op ieder moment vormvrij en zonder opgave van redenen worden herroepen.
Een overeenkomst komt tot stand zodra de deelnemer op enige wijze te kennen heeft gegeven de aanbieding te aanvaarden en de organisatie een opdrachtbevestiging heeft gestuurd en deze in tweevoud ondertekend is.
Tot stand gekomen overeenkomsten kunnen door de deelnemer niet worden opgezegd, tenzij partijen overeenstemming bereiken omtrent de gevolgen daarvan, waaronder begrepen een aan de organisatie verschuldigde schadeloosstelling bedraagt minimaal 50% van de overeengekomen deelnemingskosten indien wordt opgezegd voor 1 Maart 2024, minimaal 75% indien wordt opgezegd na 1 Maart 2024, doch voor 1 April 2024 en 100% indien wordt opgezegd na 1 April 2024.
iedere nadere afspraak tussen de organisatie en de deelnemer, al dan niet bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakt, wordt ten aanzien van de organisatie eerst geacht te zijn tot stand gekomen na schriftelijke bevestiging van de organisatie.

Artikel 4: Verplichting van de deelnemer

De deelnemer is te allen tijde verplicht aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
De kwaliteit van de stand/deelnamen moet voldoen aan de eisen die gesteld kunnen worden aan een stand.
De deelnemer zorgt voor de aanvoer, aanleg en onderhoud en het ontruimen van zijn/haar stand/deelname.
Het is niet toegestaan producten d.m.v. spijkers en/of schroeven op de vloer te bevestigen.
Licht-ontvlambare of ontplofbare stoffen in voorraad te houden of open vuur te branden.
Vuilnis dient door de deelnemer tijden de op- en afbouwdagen zelf afgevoerd/meegenomen te worden en kan tijdens de openstellingdagen in de daarvoor bestemde containers gesorteerd worden gedeponeerd.

De exposant is verplicht zijn/haar toegewezen stand tijdig voor aanvang van de beurs in te richten; de werkzaamheden kunnen beginnen op Woensdag 1 Mei 2024 van 12.00 tot 21.00 uur. Donderdag van 8.00 uur – 11.30 uur. Het afbreken is mogelijk op zaterdag 4 Mei van 17.00 uur – 22.00 uur. Voor eigen standbouw is er de mogelijkheid om op maandag 6 Mei af te breken vanaf 8.00 tot 17.00. De standruimte dient in originele staat te worden achtergelaten, vrij van vuilnis, plastic, ect.

Behoudens schriftelijke toestemming van de organisatie is het de deelnemer niet toegestaan om: producten/ stands/kramen/water- en elektriciteitsaansluiting aan derde (onder) te verhuren; -toegangsgelden te vragen voor een bezoek aan de stad of voor een demonstratie; – enquêtes te houden onder de bezoekers of deelnemers. –apparaten, machines e.d. in werking te stellen, gebruik te maken van microfoons, luidspreker of andere audio apparatuur en/of op andere wijze belangstelling te wekken; – artikelen te verkopen/etaleren die niet op het inschrijfformulier zijn vermeld; -De stand tijdens de openingsuren gesloten of niet bemand te houden; -buiten de stand/deelname folders, prijscouranten en dergelijke uit te reiken of op enig ander wijze reclame te maken voor een presentatie; -reclame te maken voor goederen en diensten die niet op het Event aanwezig zijn; -auto’s, andere vervoersmiddelen, aanhangwagens of andere objecten van dien aard te plaatsen op het expositieterrein.

De organisatie is bevoegd, voor en tijdens de beurs een stand/deelname te weigeren/verwijderen, die niet aan deze of nader (mondeling)gegevens eisen voldoet. De kosten die dergelijke weigering/verwijdering met zich brengt alsmede de door de organisatie geleden schade zijn voor rekening van de deelnemer. In het geval van verwijdering zal de deelnemer geen recht hebben op vergoeding van de deelnemerskosten.

Artikel 5: diversen

De stroomvoorziening wordt in/of nabij de standruimte aangebracht.
Alle deelnemers dienen hun auto te parkeren op de daarvoor bedoelde parkeerplaats achter het gebouw.
De aan de deelnemers verstrekte standhouderpassen zijn tevens geschikt om gedurende de openingstijden binnen te kunnen. Over eventueel extra te verstrekken standhouderpassen beslist de organisatie. Aan het verstrekken van dergelijke extra passen zijn kosten verbonden. De standhouderpas dient duidelijk zichtbaar gedragen te worden.
De organisatie heeft recht kosteloos de namen en/of diensten van de deelnemers te gebruiken in publicaties, advertenties enz.
De organisatie heeft het recht fotografische opname of andere afbeeldingen tijdens Family Event te maken en deze kosteloos te gebruiken voor eigen (commerciële) doeleinden.

Artikel 6: Kosten van deelname

Van de huurprijs dient 25% van het factuurbedrag direct te betalen na aanmelding en aanvaring. De resterende stand huur dient uiterlijk voor 15 April 2024 te zijn voldaan. In beide gevallen ontvangt de deelnemer een factuur. Het niet tijdig nakomen van de betalingscondities zal leiden tot uitsluiting van deelname.
Alle bedragen die genoemd worden zijn exclusief B.T.W.
Bij niet- dan wel niet- tijdige betaling is de deelnemer naast de deelnamekosten tenminste €250,- incassokosten verschuldigd.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Alle in de beurshallen aanwezige goederen van de deelnemers blijven voor eigen risico. Family Event Zeeland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal enz. van bedoelde goederen, noch voor enigerlei schade, in wat voor vorm dan ook waaronder letsel van persoon. De deelnemer dienst zelf toezicht te houden op zijn/haar stand en de daarin aanwezige goederen en personen.
De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade van welke aard ook die is ontstaan door toe doen of nalatigheid van hemzelf, personeel, personen die voor hem werkzaam zijn of personen die door hem in bezit van een standhouder kaart zijn gesteld.

Artikel 8: Slotbepaling

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Family Event Zeeland.

Direct contact

Meer interesse over ons programma of wil je een stand huren op ons evenement?

Programma bekijken
Standplaats aanvragen
Family Event Zeeland 2024 / Algemene voorwaarden / Sitemap